Freitag, 14. Januar,
Montag, 28. Februar
Freitag, 20. Mai
Freitag, 27. Mai
Freitag, 17. Juni
Dienstag, 13. September bis
Donnerstag, 15. September
Dienstag, 04. Oktober
Montag, 31. Oktober
Freitag, 25. November
Freitag, 9. Dezember
Monatag, 12. Dezember
Dienstag, 27. Dezember bis einschließlich
Freitag, 30. Dezember